Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia

Typ: náš tip
ŽumpaInformácia pre občanov ktorý majú žumpu.
  1. V zmysle ust. § 36  ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách  a o zmene zákona                     č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov: Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy – Obec  ,  pri malých čistiarňach odpadových vôd – Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu, pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.
  2. V zmysle ust. § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách  a o zmene zákona                         č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon): Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému  možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde bude vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a  na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad  o odvoze  odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd. (uzatvoriť zmluvu na vývoz obsahu zo žumpy).
  3. Žumpy slúžiace na odvedenie odpadových vôd z rodinných domov a chát, sú drobnými stavbami. Žumpy ani domové kanalizačné prípojky slúžiace na odvedenie odpadových vôd z rodinných domov a chát nie sú vodnými stavbami v zmysle ust.  § 52 zákona                   č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 
  4.  Pri výstavbe a následnom prevádzkovaní žumpy dodržať podmienky stanovené v STN  75 6081- Žumpy.
  5. Predložiť zápis o vykonaní skúšok vodotesnosti žumpy vykonaných podľa STN 736505 – Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží.
  6. V zmysle ust. § 36 ods. 15 vodného zákona: Vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané.

Príloha

Vytvorené: 7. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 7. 2021 17:05
Autor: Správce Webu