Menu
Obec Gerlachov
Obec Gerlachov okres Poprad

VZN

2022

VZN č. 1/2022 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

1 2022 škola originály.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,43 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gerlachov

2 2022 o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,29 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 16. 12. 2022

2021

VZN č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školy a školských zariadení zriadených Obcou Gerlachov

VZN č. 2 2021 poplatky v ŠZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,76 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 15. 10. 2021

VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN - O miestnych daniach 32021doc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,81 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 22. 12. 2021

VZN č. 4/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5/2020 Územného plánu obce Gerlachov

2021_VZN_4_2021_Gerlachov_s_prilohou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1003,75 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 22. 12. 2021

VZN č.1/2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

210319104049_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,03 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 19. 3. 2021

2020

VZN č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

VZN č. 12020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 679,79 kB
Stiahnuté: 185×
Vložené: 16. 7. 2020

VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gerlachov

VZN č. 22020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,2 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 16. 7. 2020

VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gerlachov

VZN 42020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,35 kB
Stiahnuté: 150×
Vložené: 18. 12. 2020

VZN č. 5/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi v obci Gerlachov

VZN 52020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,78 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 18. 12. 2020

VZN č. 6/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Gerlachov

VZN 62020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,94 kB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 18. 12. 2020

2019

VZN č. 1/2019 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Gerlachov

1 2019 čas predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,05 kB
Stiahnuté: 238×
Vložené: 25. 3. 2019

VZN č. 2/2019, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii meistneho referenda

2 2019 o referende.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,89 kB
Stiahnuté: 250×
Vložené: 25. 3. 2019

VZN č. 4/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

4 2019 škola originály.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,76 kB
Stiahnuté: 253×
Vložené: 25. 3. 2019

VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odapdy na území obce Gerlachov

VZN 62019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,4 kB
Stiahnuté: 231×
Vložené: 17. 12. 2019

VZN č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gerlachov

VZN 72019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,02 kB
Stiahnuté: 201×
Vložené: 17. 12. 2019
Zobrazené 1-20 z 61

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 6 Všeobecne záväzné nariadenia obce
(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.
(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.
(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

Zverejňovanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:97
TÝŽDEŇ:455
CELKOM:420505

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuálne počasie

dnes, streda 27. 9. 2023
jasná obloha 21 °C 11 °C
štvrtok 28. 9. takmer jasno 20/10 °C
piatok 29. 9. jasná obloha 20/10 °C
sobota 30. 9. slabý dážď 16/10 °C

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Zajtra má meniny Václav, Chariton, Kariton, Václava