Navigácia

Výber jazyka

Obsah

2015

VZN 4/2015 O financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 242x | 17.12.2015

VZN č. 1/2015 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 436x | 06.04.2015

VZN č. 2/2015 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 479x | 17.12.2015

VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 213x | 20.11.2015

2014

Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 2/2013 O financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 209x | 03.01.2014

VZN č. 1/2014 O verejných kultúrnych, športových a turistických podujatiach Stiahnuté: 685x | 08.05.2014

VZN č. 2/2014 ZaD č. 3 Stiahnuté: 218x | 24.04.2014

VZN č. 4/2013 Prevádzkový poriadok verejného pohrebiska obce Gerlachov Stiahnuté: 463x | 03.01.2014

2013

VZN č. 1/2013 O zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy zriadenej Obcou Gerlachov. Stiahnuté: 239x | 01.03.2013

VZN č. 2/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gerlachov Stiahnuté: 381x | 01.01.2013

VZN č. 2/2013 O financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Stiahnuté: 443x | 05.04.2013

VZN č. 3/2012 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gerlachov Stiahnuté: 258x | 01.01.2013

2012

Dodatok č. 2/2011 k VZN č. 2/2008 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gerlachov Stiahnuté: 234x | 01.01.2012

VZN č. 1/2012 Zmena záväznej časti územného plánu obce Gerlachov vyhlásenej VZN č. 1/2005 Stiahnuté: 226x | 04.05.2012

2011

Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 1/2008 O výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach zriadených Obcou Gerlachov a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do ZŠ zriadenej Obcou Gerlachov Stiahnuté: 191x | 01.09.2011

Dodatok č. 2/2011 k VZN č. 5/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi v obci Gerlachov Stiahnuté: 175x | 11.11.2011

VZN č. 3/2011 VZN Obce Gerlachov O užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Gerlachov Stiahnuté: 223x | 15.07.2011

2010

Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 2/2008 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gerlachov Stiahnuté: 172x | 01.01.2010

Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 2/2008 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gerlachov Stiahnuté: 172x | 01.01.2010

VZN č. 2/2010 O kultúrnych, telovychovných, športových a turistických podujatiach a o voľných pouličných aktivitách v obci Gerlachov Stiahnuté: 181x | 01.05.2010

Stránka

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 6 Všeobecne záväzné nariadenia obce
(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.
(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.
(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.