Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komisie

 

Komisia výstavby a rozvoja obce:

Predseda:
Jozef Homola (Nová 153, Gerlachov)
Členovia:
Ing. Jaroslav Ceľuch, Peter Gánovský, Luboš Ludvik, Ján Rusnák ml., Rastislav Rusnák
 

 

Komisia kutúry a športu:

Predseda:
Alena Kičinová (Nová 166, Gerlachov)
Členovia:
Anna Budinská, Miroslav Budinský, Peter Bujnovský, Mgr. Lenka Faixová, Luboš Ludvik, Rastislav Rusnák
 

 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda:
Ing. Ľubomír Nikerle (Lúčna 176, Gerlachov)
Členovia:
Peter Bujnovský, Ján Faix ml. č. 75, Pavol Faix č. 206, Luboš Ludvik, Michal Nikerle
 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda:
Mgr. Lenka Faixová (Družstevná 75, Gerlachov)
Členovia:
Alena Kičinová, Ing. Ľubica Rajčáková PhD.
 

 

Redakčná rada Gerlachovského informátora:

Šéfredaktorka:
Alena Kičinová (Nová 166, Gerlachov)
Redaktori:
Mgr. Ján Hroboň, Mgr. Mária Mlynárová, Ing. Michal Nikerle

 


 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 15 Komisie 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.