Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecný úrad

 

Zamestnanci

ekonómka - Monika Melicherová
administratíva - Jarmila Faixová
údržba - Luboš Ludvik

 

Úradné hodiny                           Obecný úrad


 

Pondelok: 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok:  7:30 - 12:00 nestránkové popoludnie
Streda: 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok:  nestránkový deň
Piatok: 7:00 - 12:00  
                    

Informácie o spôsobe získavania informácií, podávania žiadostí, návrhov a sťažností možno podávať poštou na adresu obce alebo v podateľni obecného úradu.

 


 

Obec Gerlachov bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23. a 24.11.1990. Kompetencie obce sú stanovené Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71), zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona), platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Orgánmi obce Gerlachov sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

§ 16 Obecný úrad
(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
(2) Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.
(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.
(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.