Navigácia

Výber jazyka

Obsah

2016

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 205x | 12.03.2018

2015

Rozpočet na rok 2015 Stiahnuté: 260x | 01.01.2015

Rozpočet Obce Gerlachov na roky 2016 - 2018 Stiahnuté: 247x | 17.12.2015

Rozpočtová požiadavka - vzor Stiahnuté: 275x | 20.10.2015

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 Stiahnuté: 224x | 26.02.2015

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 Stiahnuté: 222x | 20.05.2015

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 Stiahnuté: 230x | 13.08.2015

Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 Stiahnuté: 252x | 20.11.2015

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 Stiahnuté: 227x | 17.12.2015

Rozpočtový harmonogram r. 2016 Stiahnuté: 219x | 20.10.2015

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na rok 2016 Stiahnuté: 221x | 20.10.2015

Záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 187x | 12.03.2018

2014

Rozpočet na rok 2014 Stiahnuté: 220x | 01.01.2014

Rozpočtová požiadavka - vzor Stiahnuté: 274x | 05.12.2014

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 Stiahnuté: 198x | 06.03.2014

Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 Stiahnuté: 223x | 27.05.2014

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 Stiahnuté: 214x | 13.08.2014

Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 Stiahnuté: 194x | 15.12.2014

Rozpočtový harmonogram 2014 Stiahnuté: 224x | 20.08.2014

Výzva 2014 Stiahnuté: 220x | 03.12.2014

Stránka

Rozpočet

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 9 Rozpočet obce
(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
(2) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
(3) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
(4) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.9a) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.9b) Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.10)
(5) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.10)