Navigácia

Výber jazyka

Obsah

2018

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Stiahnuté: 218x | 03.04.2019

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Stiahnuté: 198x | 03.04.2019

Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 Stiahnuté: 184x | 03.04.2019

Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 Stiahnuté: 172x | 03.04.2019

Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 Stiahnuté: 179x | 03.04.2019

Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 Stiahnuté: 144x | 03.04.2019

Rozpočtový harmonogram pre rok 2018 Stiahnuté: 256x | 03.04.2019

2017

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Stiahnuté: 255x | 04.07.2017

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 Stiahnuté: 248x | 21.09.2017

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 Stiahnuté: 223x | 28.11.2017

Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 Stiahnuté: 228x | 31.12.2017

Rozpočtové opatrenie č.1/2017 Stiahnuté: 264x | 20.02.2018

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 187x | 25.06.2018

2016

Rozpočet obce Gerlachov na roky 2017-2019 Stiahnuté: 295x | 15.12.2016

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 Stiahnuté: 282x | 28.04.2016

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 Stiahnuté: 248x | 09.06.2016

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 Stiahnuté: 260x | 07.09.2016

Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 Stiahnuté: 241x | 01.12.2016

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 Stiahnuté: 262x | 22.10.2018

Rozpočtový harmonogram pre rok 2017 Stiahnuté: 292x | 21.09.2016

Stránka

Rozpočet

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 9 Rozpočet obce
(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
(2) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
(3) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
(4) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.9a) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.9b) Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.10)
(5) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.10)