Navigácia

Výber jazyka

Obsah

2013

Rozpočet na rok 2013 Stiahnuté: 204x | 01.01.2013

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 Stiahnuté: 223x | 03.10.2013

Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 Stiahnuté: 208x | 05.12.2013

2012

Rozpočtové opatrenie 1/2012( Stiahnuté: 210x | 27.09.2012

Rozpočtové opatrenie 2/2012 Stiahnuté: 200x | 29.11.2012

Rozpočtové opatrenie 3/2012 Stiahnuté: 217x | 19.12.2012

Schválený rozpočet na rok 2012 Stiahnuté: 205x | 01.01.2012

2011

Rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 211x | 01.01.2011

Rrozpočtové opatrenie č. 1/2011 Stiahnuté: 192x | 11.11.2011

Rrozpočtové opatrenie č. 2/2011 Stiahnuté: 216x | 22.12.2011

2010

Rozpočet na rok 2010 Stiahnuté: 206x | 01.01.2010

Rozpočtové opatrenie č. 1/2010 Stiahnuté: 205x | 04.03.2010

Rozpočtové opatrenie č. 2/2010 Stiahnuté: 202x | 02.09.2010

Rozpočtové opatrenie č. 3/2010 Stiahnuté: 230x | 18.11.2010

Rozpočtové opatrenie č. 4/2010 Stiahnuté: 210x | 30.11.2010

2009

Rozpočet na rok 2009 Stiahnuté: 221x | 01.01.2009

Rozpočtové opatrenie 1/2009 Stiahnuté: 215x | 20.08.2009

Rozpočtové opatrenie 2/2009 Stiahnuté: 236x | 09.12.2009

2008

Rozpočet na rok 2008 Stiahnuté: 202x | 01.01.2008

2007

Rozpočet na rok 2007 Stiahnuté: 216x | 01.01.2007

Stránka

Rozpočet

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 9 Rozpočet obce
(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
(2) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
(3) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
(4) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.9a) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.9b) Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.10)
(5) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.10)