Navigácia

Výber jazyka

Obsah

2022

Rozpočet obce Gerlachov na roky 2022 - 2024 Stiahnuté: 37x | 22.12.2021

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 Stiahnuté: 3x | 16.06.2022

Záverečný účet Obce Gerlachov 2021 Stiahnuté: 2x | 16.06.2022

2021

Rozpočet obce Gerlachov na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 80x | 18.12.2020

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 Stiahnuté: 31x | 13.09.2021

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 Stiahnuté: 38x | 15.10.2021

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 Stiahnuté: 26x | 22.12.2021

Záverečný účet Obce Gerlachov 2020 Stiahnuté: 44x | 13.09.2021

2020

Rozpočet obce Gerlachov na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 146x | 16.07.2020

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 Stiahnuté: 91x | 16.07.2020

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Stiahnuté: 97x | 16.07.2020

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 Stiahnuté: 67x | 08.10.2020

Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 Stiahnuté: 53x | 18.12.2020

Záverečný účet Obce Gerlachov 2019 Stiahnuté: 100x | 16.07.2020

2019

Rozpočet 2019 Stiahnuté: 250x | 03.04.2019

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 Stiahnuté: 162x | 03.04.2019

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 Stiahnuté: 136x | 18.06.2019

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 Stiahnuté: 119x | 22.10.2019

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 Stiahnuté: 109x | 22.10.2019

Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 Stiahnuté: 90x | 16.07.2020

Stránka

Rozpočet

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 9 Rozpočet obce
(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
(2) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
(3) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
(4) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.9a) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.9b) Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.10)
(5) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.10)