Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zásady a pokyny

2017

Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2017 Stiahnuté: 77x | 07.11.2018

Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2016 Stiahnuté: 169x | 24.02.2017

2016

Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Geralchov Stiahnuté: 128x | 22.02.2016

2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gerlachov Stiahnuté: 427x | 20.12.2015

Dodatok č.1/2015 k Zásadam hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Stiahnuté: 146x | 20.11.2015

Smernica Obce Gerlachov o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 149x | 20.11.2015

Poriadok vybavovania petícií Stiahnuté: 164x | 03.08.2015

Smernica o opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 144x | 26.06.2015

Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami Stiahnuté: 141x | 12.06.2015

2014

Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2014 Stiahnuté: 126x | 31.12.2014

2013

Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2013 Stiahnuté: 144x | 31.12.2013

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. Stiahnuté: 170x | 01.01.2013

2012

Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2012 Stiahnuté: 131x | 31.12.2012

2011

Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2011 Stiahnuté: 131x | 31.12.2011

2010

Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2010 Stiahnuté: 126x | 31.12.2010

Zásady a pokyny pre odmeňovanie poslancov Stiahnuté: 144x | 18.11.2010

Rokovací poriadok OcZ Stiahnuté: 147x | 02.09.2010

Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti v podmienkách Obce Gerlachov Stiahnuté: 147x | 08.07.2010

Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 158x | 04.03.2010

Prehľad právnych predpisov Stiahnuté: 431x | 01.01.2010

Stránka